Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KNVB STRAATVOETBAL GAMES (d.d. 21 APRIL 2017)

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, die zijn te raadplegen via de website van KNVB Straatvoetbal wordt verstaan onder:

 • Aanmelding(en): de inschrijving(en) voor deelname aan de KNVB Straatvoetbal Games.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die met de KNVB een Overeenkomst tot deelname aan de KNVB Straatvoetbal Games.
 • KNVB Straatvoetbal Games: een door de KNVB georganiseerde dag met straatvoetvalactiviteiten zoals nader gedefinieerd op de website knvbstraatvoetbal.nl en het aanmeldformulier.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de KNVB en Deelnemer ter zake van deelname door Deelnemer aan de KNVB Straatvoetbal Games.
 • Website: de website van de KNVB ten behoeve van de KNVB Straatvoetbal Games thans zijnde de url: knvbstraatvoetbal.nl.
 • Wettelijk vertegenwoordiger: de natuurlijk persoon die wettelijk bevoegd is om Deelnemer te vertegenwoordigen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle in het kader van de KNVB Straatvoetbal Games gedane aanbiedingen en/of Overeenkomsten.
 2. De KNVB stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van Deelnemer.
 3. Niet-toepasselijkheid en/of afwijkingen van dan wel aanvullingen in welke vorm dan ook op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst gelden slechts indien de KNVB daarmee uitdrukkelijk schriftelijk vooraf heeft ingestemd.
 4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 5. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of van de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Ter vervanging van de nietige bepaling zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. De KNVB is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

 

Artikel 3 – Aanmelding

 1. Aanmelding kan uitsluitend geschieden door tijdige digitale inzending van het daartoe bestemde inschrijfformulier dat is te vinden via de Website.
 2. Door het tijdig inzenden van het inschrijfformulier als genoemd in lid 1 van dit artikel, wordt Deelnemer aangemeld voor deelname aan de KNVB Straatvoetbal Games dat door Deelnemer op het inschrijfformulier is aangegeven, tenzij voor Aanmelding het maximale aantal deelnemers voor de betreffende KNVB Straatvoetbal Games reeds is bereikt.
 3. Aanmeldingen worden door de KNVB geregistreerd op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 4. Na het bereiken van het maximale aantal Deelnemers voor de betreffende KNVB Straatvoetbal Games, geeft de Website dit indien mogelijk aan en kunnen er derhalve geen Aanmeldingen meer voor de betreffende KNVB Straatvoetbal Games worden verricht.
 5. Deelnemer is verplicht de Overeenkomst te sluiten met toestemming van de Wettelijk Vertegenwoordiger en akkoord te laten gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Annulering en beëindiging

 1. De KNVB is gerechtigd de KNVB Straatvoetbal Games bij onvoldoende Aanmeldingen of overige zwaarwegende omstandigheden te annuleren, zonder daarmee schadeplichtig te worden naar wie dan ook.
 2. De KNVB is gerechtigd een Overeenkomst te beëindigen indien Deelnemer niet voldoet aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zoals artikel 3.6.

 

Artikel 5 – Spelregels

 1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de KNVB ter bevordering van een goede uitoefening van de Overeenkomst.
 2. Een Deelnemer die hinder en/of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst met die Deelnemer of met andere Deelnemers door KNVB Straatvoetbal Games in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de KNVB van - verdere deelname aan - het kamp worden uitgesloten, zonder daarmee schadeplichtig te worden naar wie dan ook.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid KNVB

 1. De KNVB sluit - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van de KNVB - iedere aansprakelijkheid voor schade aan zaken, bagage en/of ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de KNVB, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.
 2. De KNVB sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade als gevolg van een tekortkoming door Deelnemer in de naleving van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
 3. Deelname aan de KNVB Straatvoetbal Games is - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van de KNVB - geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De KNVB sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meeste brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van de KNVB Straatvoetbal Games, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
 4. De teksten, foto’s en mogelijke video’s op de Website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat de KNVB Straatvoetbal Games inhouden. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de KNVB Straatvoetbal Games, bindt deze weergave de KNVB niet. Mogelijke afwijkingen hiervan - om wat voor redenen dan ook - zijn dan ook mogelijk.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Wettelijk Vertegenwoordiger

 1. De Wettelijk Vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de KNVB en/of een derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Deelnemer, niet-naleving van de spelregels in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden hieronder begrepen.
 2. Aanmelder zal de KNVB volledig vrijwaren tegen aanspraken van een derde tot vergoeding van schade welke voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik tijdens de KNVB Straatvoetbal Games van faciliteiten en/of diensten door Deelnemer ingevolge de Overeenkomst.

 

Artikel 10 – Geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s)

 1. Deelnemer (voor zover nodig, met instemming van de Wettelijk Vertegenwoordiger) stemt ermee in dat tijdens of rondom de KNVB Straatvoetbal Games waaraan Deelnemer deelneemt een of meer geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van Deelnemer en dat deze geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) door de KNVB mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.
 2. Deelnemer (voor zover nodig, met instemming van de Wettelijk Vertegenwoordiger) draagt onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) zou(den) kunnen doen gelden, over aan de KNVB.
 3. Deelnemer (voor zover nodig, met instemming van de Wettelijk Vertegenwoordiger) doet afstand van zijn/haar bevoegdheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar portret voor welk doeleinde dan ook.
 4. Indien Deelnemer en/of de Wettelijk Vertegenwoordiger niet instemmen/instemt met het maken en het gebruiken van de geluidsopname(n), foto(’s) en/of video(’s) als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan dienen/dient Deelnemer en/of de Wettelijk Vertegenwoordiger de KNVB hiervan voorafgaand aan de betreffende KNVB Straatvoetbal Games schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 11 – Privacy

 1. Deelnemer (voor zover nodig, met instemming van de Wettelijk Vertegenwoordiger) stemt ermee in dat (persoons) gegevens die Deelnemer verstrekt aan de KNVB mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de Overeenkomst en aanverwante doeleinden waaronder maar niet beperkt tot redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden rondom de KNVB Straatvoetbal Games, en het doen van gerichte aanbiedingen. Tevens stemt Deelnemer (voor zover nodig, met instemming van de Wettelijk Vertegenwoordiger) ermee in dat (persoons)gegevens voor dezelfde doeleinden mogen worden verstrekt aan derden.
 2. Deelnemer en de Wettelijk Vertegenwoordiger hebben het recht om door de KNVB verwerkte (persoons)gegevens van Deelnemer in te zien.
 3. Op schriftelijk verzoek van Deelnemer zullen de door de KNVB \ verwerkte (persoons)gegevens van Deelnemer worden verwijderd uit de bestanden van de KNVB.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.